Faglig udvikling

Evaluering af udviklingsforløb
Styrket kvalitet i Socialpsykiatrien

Frisk-Pust har d. 29. september 2022 afsluttet et 13 måneders udviklingsforløb om kvalitet i socialpsykiatrien, i samarbejde med Socialstyrelsen.
I løbet af udviklingsforløbet har vores indsatsgruppe blandt deltaget i kompetenceudviklings workshops og arbejdet med borgernes håb og drømme i den recovery orienterede rehabilitering. Indsatsgruppen har haft et særligt fokus på arbejdet med meningsfulde aktiviteter og beskæftigelse, med henblik på at facilitere øget inklusion i det almene samfund, større socialt liv, og øget livsglæde i en meningsfuld hverdag med plads til drømme. Udviklingsforløbet har fra start til slut været målrettet til udviklingen af vores praksis ift. den recovery-orienterede rehabilitering, og de udvalgte workshops har i høj grad bidraget med inspirerende tiltag til forandringsprocesserne til denne tilgang.

Udviklingsforløbet blev tilrettelagt i tre faser, som kan illustreres på følgende måde:

På baggrund af Socialtilsynets tilsynsrapport og indsamlet empirisk data, herunder spørgeskemaer og fortællinger om oplevelser af praksis på botilbuddet Frisk Pust, blev der udarbejdet en analyserapport af Frisk Pusts praksis set fra et recovery-orienteret rehabiliterende perspektiv.

 

Analyserapporten havde et tredelt formål:

 • Identificere styrker og udviklingsbehov med udgangspunkt i et recovery-orienteret rehabiliterende perspektiv
 • Styrke medarbejdernes refleksion over praksis gennem udvikling af nye værktøjer, samt den enkeltes refleksion over recovery-orienteret rehabilitering.
 • Give et kvalificeret afsæt til det følgende arbejde og rådgivning med systematisk styrkelse af recovery-orienteret rehabilitering.

 

Rapporten blev anvendt som et afsæt for dialog om den nuværende praksis, og har bidraget til at fastsætte målsætninger for videreudvikling af kvaliteten på Frisk Pust ud fra otte principper for recovery-orienteret rehabilitering.

De otte principper er:

 1. Tag udgangspunkt i borgernes håb, ønsker og drømme
 2. Fokusér på borgernes ressourcer
 3. Inddrag borgernes lokalsamfund og netværk
 4. Arbejd koordineret med borgernes samlede livssituation
 5. Sørg for at følge op, så indsatsen altid er den rette
 6. Mød borgerne med åbenhed, tillid og respekt
 7. Hjælp borgerne så tidligt som muligt
 8. Brug metoder og viden, der virker

 

Samlet set vurderer indsatsteamet på baggrund af de indsamlede data, at der er mange
indikationer på en praksis, der afspejler de otte faglige principper for recovery-orienteret rehabilitering.

Ud fra analyserapporten vurderede indsatsteamet det særlig relevant at Frisk Pust fortsat arbejder med fokus på udviklingen af den recovery-orienterede rehabilitering ift. meningsfulde aktiviteter og beskæftigelse, med udgangspunkt i borgernes håb, ønsker og drømme, og borgernes ressourcer. Dette udviklingsfokus blev valgt med henblik på at facilitere øget inklusion i det almene samfund, større socialt liv, og øget livsglæde i en meningsfuld hverdag med plads til drømme.

Indsatsgruppen udarbejdede herefter en konkret indsatsplan, for at målrette og styrke kvaliteten i arbejdet med oprettelsen af flere meningsfulde aktiviteter og beskæftigelse, ud fra Socialstyrelsens 8 principper for recovery-orienteret rehabilitering.

 

Indsatsplanen har været et vigtigt værktøj til implementeringen af de forskellige delmål i praksis. Derudover tilpassede indsatsgruppen evalueringsskemaer til at kunne anvendes på daglig basis. Disse tiltag blev evalueret på en opsamlingsworkshop hvor der også blev sat fokus på det fortsatte arbejde med de udvalgte fokuspunkter.

Følgende punkter danner grundlag for det fremadrettede arbejde med de udvalgte fokuspunkter:

 • Teams bruger modellerne fra fortællingsworkshop til teammøder hvor borgeren deltager.
 • Udviklingsmedarbejder revider interviewguide ift. fortællertegningen til anvendelse i teammøder.
 • Teams inddrager borgeren i evaluerende møder om gennemførte aktiviteter og beskæftigelse
 • Koordinatorer har ugentligt fokus på evaluering af meningsfulde aktiviteter og beskæftigelse, samt inddrager disse som punkt på fredagsmøder.
 • Koordinatorer udarbejder en liste over beskæftigelsesmuligheder internt i tilbuddene
 • Koordinatorer udarbejder en ansøgningsskabelon for borgernes beskæftigelsesansøgning

 

Grundet det store fokus på implementeringen af den nyfundne viden fra workshops ind i vores praksis, vurderes det at kvaliteten af forløbet i meget høj grad har været tilfredsstillende. Vi ser at vores borgere i øget grad er deltagende i aktiviteter og beskæftigelse, samt at evaluering af disse aktiviteter og beskæftigelse er blevet til en fast arbejdsopgave i det daglige pædagogiske arbejde.

Socialstyrelsens fremhæver vigtigheden af at se den recovery-orienteret rehabilitering som et partnerskab, hvor borgeren bidrager med et indefra perspektiv og den professionelle bidrager med et udefra perspektiv til rehabiliteringsprocessen. Med det professionelle syn på borgerens livssituation kan vi facilitere netop de rammer som borgeren trives i, og med udgangspunkt i ønsker, håb og drømme, støtte borgeren til et så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt.