Recovery

For os betyder Recovery ‘at komme sig’. Mange af vores borgere kommer fra en kaotisk og destruktiv livssituation. Vi ser det som vores altoverskyggende opgave, at de finder ro og genfinder ny mening i livet med selvbestemmelse og håb. Herunder følger, hvordan vi tænker Recovery:

  • Recovery er en personlig og individuel proces
  • Recovery er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at borgeren bliver symptomfri og vender tilbage til en hverdag, som den var før sygdommen, men snarere, at borgeren kommer videre i livet og genfinder ny mening
  • Recovery er et begreb, et fænomen og en tilgang, hvor muligheden for håbet om at komme sig fremmes
  • Den recoveryorienterede tilgang tager udgangspunkt i den enkelte persons oplevelse og fokuserer på håb, mening og selvbestemmelse med henblik på at få et meningsfuldt liv, selv med de begrænsninger, der følger med psykisk sygdom
  • I den recoveryorienterede tilgang er det borgeren, som har unik viden om sine symptomer, ønsker, erfaringer og livssituation
  • I den recoveryorienterede tilgang er pædagogen med til at bære troen på, at det er muligt at komme sig, og at vise borgeren, at der er håb.

En udbredt og anerkendt definition på personlig recovery er følgende:

“En dybt personlig, unik proces, der handler om at ændre sine holdninger, værdier, følelser, mål, færdigheder og roller. Det er en måde, hvorpå man kan leve et tilfredsstillende, håbefuldt og bidragende liv selv med de begrænsninger, der følger sygdommen. Recovery indebærer skabelsen af ny mening og nyt formål i livet, efterhånden som man overkommer de katastrofale konsekvenser af psykisk sygdom.”

I dagligdagen betyder Recovery for os, at vi nænsomt støtter, guider og vejleder borgeren og giver tid og rum og forståelse for, hvor vanskeligt det kan være at komme sig og genetablere et meningsfyldt liv med selvbestemmelse og håb.

Vi arbejder med en høj normering, hvilket betyder, at personalet altid har mulighed for- og rum til at være nærværende og til stede og til at skabe trygge rammer for vores borgere. Så der er altid tid til en snak eller en fælles aktivitet på tomandshånd. Det er vigtigt for os at møde borgeren i øjenhøjde og at tiltag foregår på deres præmisser.

Det betyder i praksis, at vi respekterer, at der er mange måder, hvorpå man kan leve sit liv og forstå verden – og at det er vores opgave at sætte os ind i borgerens livsverden og ikke omvendt. Med denne grundholdning er det vores erfaring, at vi kan komme rigtigt langt med vores borgere.